Warunki ogólne Alpenverein Weltweit Service

Alpenverein Weltweit Service (Związek Alpejski Serwis na Całym Świecie)

Wydanie 2015/2016

Zakres ubezpieczenia

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE zapewnia ochronę ubezpieczeniową wszystkim członkom Związku Alpejskiego w przypadku wypadków w czasie wolnym w zakresie akcji ratowniczych. Ochrona pokrycia szkody dla świadczeń z zakresu przewozu i leczenia obowiązuje w razie wypadków w czasie wolnym, wypadków przy pracy oraz choroby. ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE obowiązuje na całym świecie za wyjątkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej, które odnoszą się tylko do Europy.

Ubezpieczycielem dla ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE jest Ubezpieczenie GENERALI S.A.

Sumy ubezpieczeniowe

1. Koszty akcji ratowniczych

do 25.000,- EURO na osobę i zdarzenie przewidziane umowąubezpieczeniową

Jako koszty akcji ratowniczej rozumie sie wszelkie koszty miejscowych służb ratowniczych (w przypadku wydarzeń w pobliżu granicy również koszty organizacji ratowniczych państw sąsiednich), które są konieczne, jeśli osoba ubezpieczona uległa wypadkowi lub została narażona na niebezpieczeństwo w górach lub w wodzie i rannej lub zdrowej musi zostać udzielona pomoc (to samo obowiązuje na wypadek śmierci).

Kosztami akcji ratowniczej są wszystkie udokumentowane koszty poszukiwania ubezpieczonego i jego transportu do najbliższej przejezdnej drogi lub do szpitala położonego najbliżej miejsca wypadku.

2. Koszty transportu i leczenia medycznego

 • Koszty przewozu rannego/chorego i koszty przewozu zmarłego w kraju bez ograniczenia wartości, jeżeli zaistniała konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej.
 • Usługa transportu z zagranicy bez ograniczenia wartości.
 • Konieczne leczenie (łącznie z koniecznym transportem medycznym do szpitala) zagranica do 10.000,- EURO.

Pokrycie kosztów w punkcie 2 obejmuje w szczególności:

2.1. Wszystkie koszty uzasadnionego transportu medycznego chorego z zagranicy do szpitala w kraju stałego zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania, do tego koszty transportu osoby bliskiej osobie transportowanej. Warunkiem przewozu oprócz stanu umożliwiającego transport osoby ubezpieczonej jest fakt,

a) że istnieją zakłócenia stanu zdrowia zagrażające życiu lub

b) że zaopatrzenie medyczne w danym miejscu nie zapewnia leczenia odpowiadającego standardom miejsca zamieszkania lub

c) że spodziewany jest pobyt stacjonarny w szpitalu trwający ponad 5 dni.

2.2. Powstałe za granicą (nie w kraju stałego zamieszkania) koszty niezwłocznego koniecznego leczenia łącznie z lekami przepisanym przez lekarza, koniecznego transportu medycznego do najbliżej położonego odpowiedniego szpitala do sumy ubezpieczeniowej 10.000,- EURO, przy czym z tego na leczenie ambulatoryjne łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza jest do dyspozycji 2.000,- EURO. Dla leczenia ambulatoryjnego łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza obowiązuje udział własny w wysokości 70,- EURO na osobę i pobyt za granicą. Są one odejmowane zawsze od świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczenia Generali S.A., a wiec również w przypadku obowiązku świadczenia innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego. Na koszty pobytu szpitalnego ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę. Zaliczka jest wypłacana jedynie szpitalowi.

2.3. Pełne koszty przewiezienia zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.

2.4. Koszty przeniesienia i przewiezienia zwłok w kraju. Kosztami przeniesienia są koszty transportu z jednego zakładu opieki zdrowotnej do zakładu opieki zdrowotnej położonego w pobliżu stałego miejsca zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania. Kosztami przewiezienia zwłok są koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.

2.5. Transport zgodnie z pkt. 2.1., 2.3. i 2.4. musi być zorganizowany przez organizacje związane umową i wymienione na karcie członkowskiej OeAV, w przeciwnym wypadku pokrywane jest maksymalnie 750,- EURO. Świadczenia za granicą zgodnie z pkt. 2 dotyczą pierwszych 8 tygodni każdej podróży zagranicznej. Suma ubezpieczeniowa obowiązuje na osobę i wyjazd zagraniczny.

3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 3.000.000,- EURO.

    Ubezpieczenie ochrony prawnej do 35.000,- EURO.

Pokryte są zobowiązania wynagrodzenia strat powstałych w wyniku szkód na osobie i rzeczach (odpowiedzialność cywilna), koszty adwokata i sądowe celem wykonania roszczeń o odszkodowanie za szkody przeciwko sprawcy szkody oraz jego ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej lub celem obrony w sądzie lub innej władzy administracyjnej przeciwko zarzutowi niedbałego naruszenia przepisów karnych (ochrona prawna), o ile takie wynikają z działalności związkowej członków krajowych i zagranicznych.

 Przez działalność związkową rozumie się:

 • Udział we wszelkich imprezach organizowanych przez sekcje OeAV,
 • Uprawianie (również prywatnie, poza imprezami sekcji) następujących dyscyplin sportowych: wędrówki, chodzenie po górach, wspinaczka górska, jazda na nartach, biegi na nartach, snowboard, kajakarstwo, canyoning, jazda na rowerach górskich/jazda na rowerach sportowych.
  (przez jazdę na rowerach górskich/jazdę na rowerach sportowych rozumie się takie wycieczki, które odbywają się po dróżkach, ścieżkach leśnych i pozostałych nieutwardzonych jezdniach oraz po wyodrębnionych lub oznaczonych ścieżkach rowerowych w ubraniu sportowym. Wypadki wydarzające się na drogach, gdzie dopuszczony jest transport publiczny, na ścieżkach rowerowych w mieście lub w obrębie miejscowości nie są objęte ubezpieczeniem, chyba że wypadek wydarzył się podczas jak wyżej opisano wycieczki rowerem górskim / jazdy na rowerach sportowych.)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Europe łącznie z wyspami Morza Śródziemnego (za wyjątkiem wysp Oceanu Atlantyckiego, Islandii, Grenlandii, Spitsbergena oraz azjatyckiej części Turcji i Wspólnoty Niepodległych Państw).

Wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów akcji ratowniczej:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

 • Wypadków / chorób, które nastąpiły przy zawodowym lub innym, zarobkowym wykonywaniu działalności oraz wypadków / chorób członków organizacji ratunkowych podczas organizowanych akcji ratunkowych lub innych działań/czynności na zlecenie organizacji ratunkowych.
 • Działalność zarobkowa członków Austriackiego Związku Przewodników Górskich jako certyfikowany przewodnik górski i wycieczek narciarskich jak również urzędowo uznanych i certyfikowanych przewodników turystycznych jest wykluczona.
 • Wypadków przy użyciu pojazdów mechanicznych. Ubezpieczone są natomiast wypadki samochodowe w drodze (również pośredniej) do i z miejsca zbiórki oraz imprez OeAV oraz w drodze do i z miejsc działalności związkowej zgodnej ze statutem (również prywatnie) jak wędrówki, chodzenie po górach, wspinaczka górska, jazda na nartach, biegi na nartach, snowboard, kajakarstwo, canyoning, jazda na rowerach górskich i jazda na rowerach sportowych oraz wypadki na kolejkach linowych oraz wyciągach.
 • Wypadków przy użyciu urządzeń latających (latawców, paralotni), statków powietrznych (prywatnych samolotów silnikowych i szybowców) oraz skoki na spadochronie. Ubezpieczone jest natomiast korzystanie z samolotów silnikowych, które są dopuszczone do transportu pasażerskiego (np. samoloty liniowe).
 • Wypadków w czasie udziału w krajowych/wojewódzkich, federalnych lub międzynarodowych zawodach w narciarstwie alpejskim i nordyckim, snowboardzie oraz stylach wolnych, saneczkarstwie, bobslejach i skeletonie, a także treningów.
 • Wypadki/choroba podczas udziału w ekspedycji wysokogórskich na terenach leżących powyżej 6.000 m n.p.m. oraz podczas ekspedycji w Arktyce, na Antarktydzie i w Grenlandii (patrz  informacja do „ekspedycje/trekking”).-/-

 Wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów transportu i leczenia

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

 • Leczenia, które rozpoczęło sie przed rozpoczęciem podróży zagranicznej.
 • Leczenia chorób przewlekłych za wyjątkiem tych będących skutkiem nagłych ataków lub napadów.
 • Leczenia, którego celem jest pobyt za granicą.
 • Leczenia zębów, które nie jest związane z udzieleniem pierwszej pomocy celem uśmierzenia bólu.
 • Aborcji oraz badań związanych z ciążą i porodem za wyjątkiem tych przedwczesnych porodów, które nastąpią co najmniej na dwa miesiące przed terminem naturalnego porodu.
 • Leczenia w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu oraz nadużywania narkotyków i lekarstw.
 • Zabiegów kosmetycznych, kuracji i rehabilitacji.
 • Szczepień profilaktycznych.
 • Leczenia chorób i skutków wypadków, które powstały w wyniku wydarzeń wojennych wszelkiego rodzaju oraz w wyniku aktywnego uczestnictwa w zamieszkach lub innych umyślnie popełnionych czynach karalnych.
 • Leczenia chorób i skutków wypadków wynikających z czynnego udziału za wynagrodzeniem w publicznie organizowanych imprezach sportowych i treningu oraz leczenia chorób i skutków wypadków wynikających z udziału w imprezach sportowych i treningu, które są wymienione w „Wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów ratowania”.
 • Leczenia chorób i skutków wypadków, które są skutkiem szkodliwego działania energii atomowej.
 • Leczenia chorób i skutków wypadków przy uprawianiu dyscyplin sportów lotniczych (patrz „Wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów ratowania”).
 • Leczenia chorób i skutków wypadków członków organizacji ratowniczych, które powstały podczas zorganizowanych akcji ratowniczych oraz innych działań na zlecenie organizacji ratowniczych.
 • Leczenia chorób i skutków wypadków wynikających z udziału w ekspedycji, które zostały wymienione w „Wyłączenia z zakresu pokrycia kosztów ratowania”.

Uwaga: Wypadki samochodowe za granicą są ubezpieczone generalnie w ramach świadczeń wymienionych w pkt. 2 o ile nie wydarzają się w wyniku udziału w imprezach sportowych silnikowych (dotyczy także rajdów samochodowych i rally) i związanych z nimi treningami.

Czas trwania ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona, o ile bieżąca składka członkowska była zapłacona przed wystąpieniem szkody. Wyjątek stanowi styczeń każdego roku. Jeżeli szkoda wystąpi w tym okresie czasu, a składka członkowska za dany rok kalendarzowy nie jest jeszcze opłacona, to świadczenie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy składka zostanie jeszcze wpłacona, a składka członkowska za rok ubiegły była opłacona. Przy wpłacie składki po 31 stycznia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie dnia następnego godzina zero. Nowi członkowie, którzy wstępują od 1 września każdego roku są uważani do 1 stycznia kolejnego roku również jako ubezpieczeni pomimo tego, że za ten okres nie naliczana jest składka członkowska.

Co należy zrobić w przypadku szkody?

Uwaga! Przed transportowaniem, przewozem zwłok (nie w przypadku akcji ratowniczej) w kraju i za granicą nawiązać koniecznie kontakt z infolinią 24h (24-h-Notfallservice) (w przeciwnym wypadku zostanie wypłacone tylko max. 750,- EURO):

Tyrol Air Ambulance, tel.: +43/512/22 422, fax: +43/512/28 88 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku akcji ratowniczej, holowania, transportowania i leczenia proszę wysłać zgłoszenie szkody do:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23, 6063 Rum, tel.: +43/512/238300, fax.: +43/512/238300-15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ochronie prawnej proszę zwracać się do:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23, 6063 Rum, tel.: +43/512/238300, fax.: +43/512/238300-15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Formularze szkody są dostępne online na stronie: www.alpenverein.at/Versicherung oraz u KNOX Versicherungsmanagement GmbH (dane kontaktowe patrz wyżej)

Informacja dotycząca ekspedycji / wypraw trekkingowych

Ponieważ podróży trekkingowych nie uważa sie za ekspedycje, są one objęte ochroną ubezpieczeniową, jednak tylko podczas pierwszych sześciu tygodni. Jeżeli w programie takich podróży przewidziano też jednodniowe zdobywanie szczytów o wysokości powyżej 6.000 m n.p.m., takiego zdobywania szczytów również nie uważa sie za ekspedycje. Jest ono objęte ochroną ubezpieczeniową. W wypadku podróży zagranicznych trwających dłużej niż 8 tygodni, Europäische Reiseversicherung (Europejskie Ubezpieczenie Podróżne) oferuje odrębne ubezpieczenie podróżne. Informacje i materiały  można uzyskać u KNOX Versicherungsmanagement GmbH (dane kontaktowe patrz wyżej)

Kto jest ubezpieczony?

Każdy członek Związku Alpejskiego, który zapłacił swoją składkę członkowska za bieżący okres ubezpieczenia. Również członkowie zwolnieni z płacenia składek, jak dzieci i młodzież bez dochodów do max. 27 roku życia, których oboje rodzice są członkami (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci tylko jeden rodzic) są w pełni ubezpieczeni, o ile są zgłoszeni w związku i tym samym posiadają aktualną legitymację członkowską.

Członkowie Związku Alpejskiego, którzy swoje stałe miejsce zamieszkania posiadają za granicą lub posiadają zagraniczne obywatelstwo są również w pełni ubezpieczeni. Pojęcie „zagranica” odnosi sie w tym przypadku do stałego miejsca zamieszkania.

Podstawa umowy

Podstawę umowy tworzą umowy ramowe zwarte pomiędzy Austriackim Związkiem Alpejskim a towarzystwem ubezpieczeniowym oraz ogólne warunki będące podstawą tych umów. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pomocniczo. Oznacza to, że świadczenia są wykonywane tylko wtedy i w takim stopniu, w jakim inne ubezpieczenie (ubezpieczyciel społeczny, ubezpieczyciel prywatny) nie świadczy świadczeń lub też ich faktycznie nie wykonał. Nie istnieje prawo do roszczeń, jeżeli świadczenia dla osoby ubezpieczonej zostały wykonane nieodpłatnie lub powinny były zostać wykonane nieodpłatnie.

Österreichischer Alpenverein (Austriacki Związek Alpejski)

Olympiastrasse 37, 6020 Innsbruck, telefon: +43/512/59547, fax: 59547-50, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

www.alpenverein.at